UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING WABO 

VOORDELEN

  • omgevingsvergunning voor een concreet initiatief
  • redelijk snelle procedure tot besluitvorming (tot 26 weken)
  • geen bezwaarprocedure, gelijk beroep
  • geen plan m.e.r.-plicht
  • vergunningverlening door het college van B&W

AANDACHTSPUNTEN

  • minder flexibiliteit in een omgevingsvergunning
  • besluit op (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor ontwerpbesluit omgevingsvergunning
  • verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de raad nodig
  • lange beroep- en hoger beroep-procedure (tot 2 jaar)

Wij kunnen voor u een vergunningencheck doen, de vergunningaanvraag voorbereiden, de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor u maken en indienen bij de gemeente, benodigde onderzoeken uitvoeren en de ruimtelijke onderbouwing opstellen!

Lees verder...

Projecten die afwijken van het bestemmingsplan of de beheersverordening en waarvoor de kruimelgevallenregeling niet van toepassing is, kunnen worden vergund met toepassing van de uitgebreide Wabo-procedure. Dit geldt ook voor tijdelijke projecten met een looptijd langer dan 10 jaar. De vergunningaanvraag moet voor de datum dat de Omgevingswet in werking treedt (1 juli 2022) worden ingediend. Dit kan ook een ‘lege’ aanvraag zijn. Het moment van de aanvraag is bepalend, deze kan later worden aangevuld. De termijn voor de vergunningverlening is, nadat de aanvraag is ingediend, 26 weken, met een maximale verlenging van 6 weken. De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen afgeven, zowel bij de ontwerpvergunning (een ontwerp-vvgb) als bij de definitieve vergunning (de definitieve vvgb). De gemeenteraad beslist dus twee keer. Als het project valt binnen de reikwijdte van een algemene vvgb dan is niet opnieuw een vvgb nodig, dit scheelt in proceduretijd. De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-vvgb liggen zes weken ter inzage voor zienswijzen. Na vergunningverlening is beroep en hoger beroep mogelijk.