BESTEMMINGSPLAN WRO

VOORDELEN

  • mogelijkheid voor flexibiliteit voor nadere uitwerking van het project
  • fasering in ontwikkelingen mogelijk
  • alleen beroep, geen hoger beroep
  • mogelijkheid voor coördineren met omgevingsvergunning **

AANDACHTSPUNTEN

  • relatief lange voorbereiding
  • besluit op (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor ontwerpbestemmingsplan
  • vaststelling door de gemeenteraad
  • na vaststelling nog omgevingsvergunning nodig **
**Coördinatieregeling
Het bestemmingsplan kan worden gecoördineerd met een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, milieu of een andere toestemming of vergunning (bijvoorbeeld watervergunning of ontgrondingsvergunning). De gemeenteraad moet de coördinatieprocedure wel van toepassing verklaren. Voordeel hiervan is dat de beroepsfase ongeveer een half jaar duurt in plaats van 1 jaar. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning doorlopen dezelfde procedure en voor beide is in één keer beroep bij de Raad van State mogelijk.

Wij kunnen voor u het stedenbouwkundig ontwerp maken en het bestemmingsplan opstellen, de benodigde onderzoeken uitvoeren en de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling opstellen. Het procesmanagement met de gemeente en stakeholders/belanghebbenden hoort daar natuurlijk ook bij!

Lees verder...

Wilt u meer flexibiliteit voor uw project of is uw project nog niet helemaal uitgewerkt, dan is het bestemmingsplan een goed instrument. Het ontwerp van het bestemmingsplan moet wel vóór het in werking treden van de Omgevingswet (1 januari 2023) ter inzage worden gelegd. Lukt dat niet dan is de Omgevingswet van toepassing en moet een omgevingsplan worden opgesteld. Zie Omgevingsplan Omgevingswet Dat betekent dat het ontwerp en de onderzoeken echt uiterlijk op 1 november 2022 gereed moeten zijn, zodat de stukken nog op tijd via het college van B&W in procedure gebracht kan worden. Let op: sommige gemeenten nemen met ingang van 1 juli 2022 geen bestemmingsplansprocedure meer in behandeling, in verband met het in werking treden van de Omgevinsgwet op 1 juli 2023.