OMGEVINGSVERGUNNING BUITENPLANSE OMGEVINGSPLANACTIVITEIT OMGEVINGSWET

VOORDELEN

  • korte procedure is uitgangspunt
  • aanvraag voor één of meer dan één van de activiteiten (keuze aanvrager)
  • vergunningverlening meestal door college van B&W
  • na bekendmaking besluit omgevingsvergunning in werking (mits geen gebruik van art. 16.79 Ow)

AANDACHTSPUNTEN

  • geen vergunning van rechtswege bij overschrijding beslistermijn
  • bezwaar-, beroep- en hoger beroep-procedure (tot 2 jaar)
  • plicht voor de aanvrager om aan te geven of en hoe aan participatie is gedaan in door de gemeenteraad aangegeven gevallen
  • gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarbij zij adviesrecht heeft

Wij kunnen voor u een vergunningencheck doen, de vergunningaanvraag voorbereiden inclusief het participatietraject, de onderbouwing voor de fysieke leefomgeving opstellen met de daarbij benodigde onderzoeken inclusief de m.e.r.-beoordeling.

Lees verder...

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit omvat alle activiteiten die in strijd zijn met de regels van het omgevingsplan. Dit kan gaan om gebruik, bouwen  en de gevolgen van deze activiteiten voor de fysieke leefomgeving.

De omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit moet voor alle activiteiten van een project in strijd met het omgevingsplan aangevraagd worden. Regulier is de korte procedure van toepassing. Dat betekent een beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning in 8 weken, met eventueel verlenging van de termijn met 6 naar maximaal 14 weken. De Omgevingswet geldt als de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend na de datum dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2023). Als de aanvraag vóór die datum kan worden ingediend is het huidige recht nog van toepassing. Zie Kruimelgeval Wabo of Zie Uitgebreide omgevingsvergunning Wabo

In sommige gevallen is de uitgebreide procedure van toepassing. De uitgebreide procedure geldt onder andere voor: zwaardere milieubelastende activiteiten, bepaalde lozingsactiviteiten, bepaalde rijksmonumentactiviteiten.

De uitgebreide procedure is ook van toepassing op verzoek of met instemming van de aanvrager of na besluit van gemeente als het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving, en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben.

Zie Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit Omgevingswet, uitgebreide procedure