OMGEVINGSVERGUNNING BUITENPLANSE
OMGEVINGSPLANACTIVITEIT OMGEVINGSWET
(uitgebreide procedure) 

VOORDELEN

  • vergunningverlening door college van B&W
  • inwerking na ter inzage legging
  • de omgevingsvergunning wordt uiterlijk na 5 jaar in het omgevingsplan verwerkt

AANDACHTSPUNTEN

  • lange beroep- en hoger beroep-procedure (tot 2 jaar)
  • beslistermijn 6 maanden
  • plicht voor de aanvrager om aan te geven of en hoe aan participatie is gedaan in door de gemeenteraad aangegeven gevallen

Wij kunnen voor u een vergunningencheck doen, de vergunningaanvraag voorbereiden inclusief participatietraject met belanghebbenden, de onderbouwing voor de fysieke leefomgeving opstellen met  de daarbij benodigde onderzoeken en m.e.r.-beoordeling!

Lees verder...

In sommige gevallen is de uitgebreide procedure van toepassing. De uitgebreide procedure geldt alleen voor: zwaardere milieubelastende activiteiten, bepaalde lozingsactiviteiten, bepaalde rijksmonumentactiviteiten.

De uitgebreide procedure is ook van toepassing op verzoek van de aanvrager of na besluit van gemeente als het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving, en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben. De vergunningaanvraag moet na de datum van in werking treden van de Omgevingswet (1 januari 2023) worden ingediend, als de aanvraag voor die datum kan worden ingediend is het huidige recht nog van toepassing. Zie: Uitgebreide omgevingsvergunning