OMGEVINGSPLAN OMGEVINGSWET

VOORDELEN

 • goede fysieke leefomgeving in plaats van ruimtelijke ordening
 • meer ruimte voor flexibiliteit en mogelijkheden voor organische gebiedsontwikkeling
 • regels over fysieke leefomgeving zo veel mogelijk in het omgevingsplan
 • onderwerpen als welstand in het omgevingsplan
 • aangepaste normen zoals voor geluid bedrijfsmatige activiteiten
 • mogelijkheid voor lokale afwegingsruimte
 • alleen beroep, geen hoger beroep
 • mogelijkheid voor coördineren met omgevingsvergunning **

AANDACHTSPUNTEN

 • relatief lange voorbereiding in beginfase na in werking treden van de Omgevingswet
 • verplichte participatie
 • milieueffectrapportage sluit aan bij voorbereidingsprocedure omgevingsplan
 • vaststelling door de gemeenteraad
 • delegatie vaststelling naar het college mogelijk
 • na vaststelling nog omgevingsvergunning nodig **

** Coördinatieregeling::

Het omgevingsplan kan worden gecoördineerd met een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een andere toestemming of vergunning. De gemeenteraad moet de coördinatieprocedure wel van toepassing verklaren. Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning doorlopen dezelfde procedure en voor beide is in één keer beroep bij de Raad van State mogelijk.

Wij kunnen voor u het stedenbouwkundig ontwerp maken en het omgevingsplan opstellen met de benodigde onderzoeken inclusief de m.e.r.-beoordeling. Het procesmanagement en participatietraject met gemeente en stakeholders/belanghebbende horen daar natuurlijk ook bij.

Lees verder...

Wilt u meer flexibiliteit voor uw project of is uw project nog niet helemaal uitgewerkt, dan is het omgevingsplan een goed instrument. Het ontwerp van het omgevingsplan kan vóór de datum van in werking treden van de Omgevingswet (1 januari 2023) ter inzage worden gelegd. Als het lukt om uiterlijk op 1 november 2022 een ontwerpbestemmingsplan gereed te hebben dan kan het plan nog onder het huidige recht worden vastgesteld, Zie Bestemmingsplan Wro, zodat het nog op tijd via het college van B&W in procedure gebracht kan worden.